ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

REVATECH (hierna 'REVATECH" genoemd) verleent de gebruikers toegang tot de website www.revatech.be (hierna 'de website' genoemd). De gebruikers die deze website bezoeken verbinden zich ertoe om zich te houden aan deze algemene gebruiksvoorwaarden ('AVW').

DISCLAIMER

De website www.revatech.be (de 'website') is eigendom van REVATECH (hierna 'REVATECH' genoemd).

Uitgever: REVATECH - Naamloze vennootschap – Ondernemingsnummer (BTW-BE) : 0421.012.761

Maatschappelijke zetel: Rue du Parc Industriel, 2, B-4480 Engis.

Deze website wordt gehost door VISIBLE, Parc d’Activités des Hauts Sarts, 3e Avenue, 24 – 4040 Herstal.

ALGEMENE INFORMATIE

Deze website bevat informatie over de activiteiten van REVATECH. REVATECH tracht zoveel mogelijk de juistheid en actualiteit van de op de website verspreide informatie te garanderen en behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik en op eigen beslissing de inhoud van de website te verbeteren.

Het Privacybeleid maakt wezenlijk deel uit van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De merken en logo's (semi-figuratieve merken) die worden vermeld op deze website zijn gedeponeerde merken die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan REVATECH NV. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave, alleen of opgenomen in andere elementen, is strikt verboden zonder de schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van REVATECH.

De algemene structuur, de logo's, de illustraties, de handelsnamen, de software, de teksten, de afbeeldingen, de foto's, de producten, de video's, de geluiden, de knowhow, de animaties en meer in het algemeen alle informatie en alle contant die is opgenomen op de website, zijn exclusief eigendom van REVATECH. Elke volledige of gedeeltelijke weergave, wijziging, reproductie, denaturatie van het geheel of een deel van de website of de content van deze website, met gelijk welk procedé en op gelijk welke drager is verboden en betekent een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

Ook de databanken die in voorkomend geval aanwezig zijn op de website, zijn beschermd. In die zin verbiedt REVATECH uitdrukkelijk elk hergebruik, elke reproductie of elke extractie van elementen uit deze databanken. REVATECH behoudt zich de mogelijkheid voor om onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging elke content te verwijderen, evenals elk bericht, elke tekst, elke afbeelding of elke grafiek die zou indruisen tegen de geldende wetten en reglementen, met name de voormelde wetgevingen en deze algemene gebruiksvoorwaarden van REVATECH.

Voor elk gebruik van elementen van de website (tekst, afbeelding, ...) is de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming vereist van REVATECH. Deze toestemming moet schriftelijk worden aangevraagd op info@revatech.be.

HYPERTEKSTLINKS

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. REVATECH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze derde websites en is niet verantwoordelijk voor het gebruik ervan door de gebruiker.

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De navigatie en het gebruik van het geheel of een deel van de functionaliteiten van de website door de gebruiker, impliceren de inzameling en verwerking van persoonsgegevens die hem aangaan volgens de voorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten ie zijn aangegeven in het Privacybeleid.

De gebruikers van de website worden verzocht om dit Privacybeleid door te nemen om hun rechten te kennen en uit te oefenen, met hun name hun recht op verbetering, verwijdering, beperkte verwerking en de overdraagbaarheid van de gegevens.

AANSPRAKELIJKHEID

REVATECH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, gebruiksproblemen of incompatibiliteit tussen deze website en bestanden, uw browser of elk ander programma waarmee u zich toegang verschaft tot de website.

REVATECH kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit of het gevolg is van de verspreiding via de website, door toedoen van een derde, van een virus dat uw informaticasysteem kan infecteren nadat u deze website hebt bezocht, van het gebruik van deze website of van het navigeren op deze website. REVATECH kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor elke materiële of bijkomstige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot, technische storing, verspreiding van vertrouwelijke documenten, gegevensverlies, beschadiging, verlies, misbruik, ongeoorloofde communicatie van bestanden of gegevens, inclusief persoonsgegevens), noch voor elke andere indirecte schade die zich voordoet tijdens of is verbonden aan het gebruik van de website.

REVATECH en alle personen die bijdragen leveren tot de website stellen alle redelijke middelen in het werk om ervoor te zorgen dat de op deze website weergegeven informatie correct en up-to-date is en behouden zich het recht voor om de content op ieder ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen of te verwijderen. REVATECH kan evenwel niet garanderen dat deze informatie volledig is of niet kan worden gewijzigd door een derde (hacking, virus). REVATECH behoudt zich het recht voor om de content van de op de website verspreide informatie op ieder ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen en te verwijderen. REVATECH en alle personen die bijdragen tot de website staan evenwel niet garant of kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de adequatie, de sequentie, de juistheid, de foutloosheid, de echtheid, de actualiteit, het loyale en commerciële karakter, de kwaliteit, de gegrondheid en de beschikbaarheid van de informatie die aanwezig is op deze website. Elke gebruiker aanvaardt de risico's die zijn verbonden aan de waarde die hij aan deze informatie toekent. Onjuiste of onvolledige informatie kunnen met name te wijten zijn aan tik- of opmaakfouten. Indien u deze fouten vaststelt, verzoeken wij u om ze voor verbetering te melden via het contactformulier op de website.

De elementen van de website worden 'als dusdanig' geleverd zonder enige impliciete of uitdrukkelijke garantie.

REVATECH behoudt zich het recht voor om op eigen beslissing elk element van de website te wijzigen of te verwijderen. Om de website te updaten of te optimaliseren, kan REVATECH deze voorwaarden wijzigen.

Elke gedateerde informatie die op de website is gepubliceerd geldt enkel voor de opgegeven datum.

Elke gebruiker dient alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen eventuele virussen die circuleren op het internet.

Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de content die hij zelf publiceert, post, deelt, uitwisselt of online zet.

TOEPASBARE WET

De website, de algemene gebruiksvoorwaarden en alle elementen die erop betrekking hebben zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Voor alle geschillen dienaangaande zijn de bevoegde rechtbanken van Huy, België, bevoegd.