PRIVACYBELEID - GPDR

Deze website is een initiatief van REVATECH SA, Rue du Parc Industriel, 2, 4480 Engis, België, ondernemingsnummer (BTW-BE) 0421.012.761, e-mail: info@revatech.be, hierna gezamenlijk 'REVATECH' of 'wij' genoemd. 

Elke gebruiker met een gebruikersprofiel (hierna 'gebruiker' genoemd) op de websites of apps van REVATECH en elke bezoeker van de website zonder geregistreerd gebruikersprofiel (hierna 'bezoeker' genoemd) levert door toedoen van het bezoek en/of gebruik van de website persoonsgegevens zoals hierna wordt uitgelegd. 

REVATECH stelt alles in het werk om de persoonsgegevens in te zamelen en te verwerken volgens de relevante toepasbare nationale en internationale wetgevingen betreffende de verwerking van de persoonsgegevens, met inbegrip van de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de 'GPDR' genoemd) en de wetten betreffende de uitvoering of aanvulling van de GPDR (hierna gezamenlijk de 'privacywetgeving' genoemd). 

De gebruiker of bezoeker van de website verklaart kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en het te hebben aanvaard, en bijgevolg akkoord te gaan met de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals hierna is beschreven. 

REVATECH kan dit Privacybeleid wijzigen of aanpassen. REVATECH zal deze wijzigingen of aanpassingen duidelijk meedelen, waarna de gebruiker of bezoeker ze uitdrukkelijk dienen te aanvaarden. De gebruiker of bezoeker dient dit Privacybeleid dus regelmatig te raadplegen.

1. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

1.1. DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE (FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING)

De volgende persoon is aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens verzameld via de website www.revatech.be

REVATECH SA
Rue du Parc Industriel, 2, 4480 Engis, België 
Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0421.012.761 
E-mail: privacy@revatech.be

1.2. VERWERKERS

REVATECH doet een beroep op een aantal verwerkers die uw persoonsgegevens zullen verwerken voor rekening van REVATECH en die de goede technische werking van de website garanderen. 

REVATECH selecteert deze verwerkers zorgvuldig. Elke verwerker dient voldoende garanties te bieden aangaande de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen en dient zich te houden aan de verplichtingen van de privacywetgeving. 

REVATECH kan in het kader van de website een beroep doen op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Verwerkers die de statistieken van de website verzamelen en/of weergeven
 • Leveranciers van software van de webapplicaties
 • Leveranciers van internetdiensten
 • Verwerkers die de reviews en evaluaties van de website verzamelen en/of weergeven
 • Verwerkers die marketingdiensten aanbieden per e-mail en/of andere communicatiediensten
 • Verwerkers die tevredenheidsenquêtes uitvoeren en/of klanten contacteren
 • Verwerkers van wie REVATECH gegevens aankoopt
 • Verwerkers die logistieke diensten aanbieden
 • Verkopers

2. WAT ZIJN DE DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

REVATECH verzamelt uw persoonsgegevens om alle gebruikers en bezoekers van haar website een veilige, optimale en gepersonaliseerde gebruikservaring te garanderen. Naarmate de gebruiker onze website intensiever gebruikt, zullen er meer persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

De verwerking van de gegevens is essentieel voor de goede werking van onze website en van de diensten die eraan verbonden zijn. De verwerking gebeurt met de volgende doeleinden:

 • De gebruiker toegang verlenen tot zijn gebruikersprofiel waarmee hij bestellingen kan plaatsen op onze website
 • Een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening aanbieden
 • Facturatie
 • Het verzenden van (redelijk) nuttige en noodzakelijke berichten, al dan niet van commerciële aard REVATECH kan ook commerciële berichten verzenden voor rekening van derden
 • Het leveren van producten en diensten en het verbeteren van de geleverde producten en diensten
 • Informeren over (nieuwe) producten en diensten van REVATECH en andere ondernemingen
 • De uitvoering mogelijk maken van studies en statistieken
 • Ondersteuning bieden in geval van vragen of opmerkingen
 • Opvolgen van klachten over de werking van onze website
 • Opsporing van en bescherming tegen fraude, fouten, misdadig of onwettig gedrag en/of elke andere handeling die indruist tegen de voorwaarden en waarden waaraan onze website beantwoordt

REVATECH kan persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden, onder meer voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten, op voorwaarde dat ze verenigbaar zijn met de voormelde doeleinden.

REVATECH bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de voormelde doeleinden.

3. GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

REVATECH verwerkt de persoonsgegevens die worden verzameld via de website op basis van:

 • De uitdrukkelijke aanvaarding van dit Privacybeleid door de gebruiker en/of bezoeker; en/of
 • De naleving van de wettelijke verplichtingen; en/of
 • De verdediging van het gerechtvaardigde belang van REVATECH voor zover dat niet zwaarder weegt dan de belangen of rechten en fundamentele vrijheden van de bezoeker of gebruiker zoals bijvoorbeeld direct marketing, preventie van fraude, beheer van de interne administratie of de garantie van de veiligheid van de netwerken en de informatie, naargelang het geval;
 • De opmaak en uitvoering van de overeenkomst die via de website wordt gesloten tussen de bezoeker of gebruiker en REVATECH.

4. HOE WORDEN DE PERSOONSGEGEGEVENS VERZAMELD?

4.1. DOOR DE REGISTRATIEPROCEDURE

Contactgegevens: de gegevens die de gebruiker of bezoeker verplicht moet meedelen bij het invullen van het (de) contactformulier(en), namelijk:

 • Aanspreektitel
 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijf/organisatie
 • Telefoon- en/of gsm-nummer
 • E-mailadres
 • Land van verblijf

Gegevens die de gebruiker vrijwillig meedeelt: de persoonsgegevens die de gebruiker of bezoeker vrijwillig meedeelt bij het invullen van de daartoe voorziene vrije tekstzones van het (de) contactformulier(en), namelijk 'Onderwerp van de vraag" en "Bericht". De gebruiker en/of bezoeker wordt ten zeerste aanbevolen om elke mededeling van persoonsgegevens via deze tekstzones te vermijden of hoe dan ook deze mededeling te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor de behandeling van de vraag van de gebruiker of bezoeker. Indien REVATECH persoonsgegevens zou verzamelen via deze weg, ziet REVATECH erop toe om enkel de gegevens te gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor de behandeling van de vraag van de gebruiker en/of bezoeker.

4.2. DOOR DIVERSE TECHNISCHE MIDDELEN

De website gebruikt verschillende technische middelen om de gebruikservaring van de gebruiker en/of bezoeker te optimaliseren en eventuele (technische) fouten op de website op te sporen: 

 • Cookies: via deze gegevens kunnen we de gebruiker en/of bezoeker herkennen om hem een efficiënt gebruik van de functionaliteiten van de website te garanderen. Meer informatie over onze cookies vindt u in ons Cookiebeleid;
 • Informatie over de verbinding: dit zijn gegevens zoals het IP-adres, de vermoedelijke plaats van raadpleging, de datum en het tijdstip van de raadpleging, de website die u naar onze website heeft geleid, de pagina's die u vervolgens hebt bezocht, de links die u hebt aangeklikt en andere handelingen die u op onze website hebt verricht;
 • Informatie over het gebruikte apparaat, namelijk gegevens over de hardware en software van dat specifieke apparaat en gegevens over het netwerk;
 • Informatie voor de opmaak van statistieken en het maken van analyses;
 • Informatie voor een betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening.

5. WORDEN MIJN GEGEVENS DOORGEGEVEN AAN DERDEN BINNEN DE EU?

De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de partners van REVATECH die in de Europese Unie zijn gevestigd. Ze kunnen tevens worden gedeeld met de categorieën van verwerkers die zijn vermeld in artikel 1.2. van dit Privacybeleid. 

REVATECH heeft technische en juridische voorzorgen genomen om elke ongeoorloofde toegang tot en verwerking van persoonsgegevens te vermijden. Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht, doorgegeven of bekendgemaakt aan derden, tenzij:

 • De gebruiker of de bezoeker daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven, onder meer in het kader van direct marketing; of
 • Dit nodig is om de bestelling/de overeenkomst uit te voeren;  dat is het geval bij de bekendmaking van de gegevens aan bedienden, medewerkers, personeelsleden, verwerkers en handelspartners; of
 • De doorgifte van de gegevens nodig is voor het gerechtvaardigde belang van REVATECH, bijvoorbeeld in geval van fraude; of
 • Dit nodig is om belangrijke redenen van openbaar belang of wanneer het vereist is door de wet.

6. WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT BUITEN DE EU?

In sommige gevallen worden er ook persoonsgegevens doorgegeven en verwerkt buiten de EU. In die gevallen zien wij erop toe dat dit strikt gebeurt volgens de privacywetgeving om een gelijkaardige bescherming van de persoonsgegevens te garanderen.

7. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

De gebruiker of bezoeker kan ten aanzien van REVATECH een aantal rechten uitoefenen betreffende de bescherming van zijn persoonsgegevens, in de mate dat hij over deze rechten beschikt krachtens de toepasbare wetgeving. 

De gebruiker of bezoeker kan deze rechten uitoefenen via het contactformulier dat hij vindt op de website www.revatech.be. REVATECH zal deze vragen beantwoorden en er al dan niet gevolg aan gegeven in overeenstemming met de toepasbare wetgeving en in principe binnen één maand, eveneens in overeenstemming met de toepasbare wetgeving. 

De gebruiker of bezoeker kan zich ook wenden tot of een klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).

7.1. RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

De gebruiker of bezoeker heeft op ieder ogenblik het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigde belang van REVATECH, om redenen die te maken hebben met zijn specifieke situatie. Indien de gebruiker of bezoeker bezwaar maakt, zal REVATECH een einde stellen aan de verwerking van deze persoonsgegevens, tenzij ze dwingende gerechtvaardigde redenen inroept die primeren op de belangen en op de fundamentele vrijheden en rechten van de gebruiker of de bezoeker, of die verbonden zijn aan de instelling, de uitvoering of de grondslag van een rechtsvordering.

7.2. RECHT VAN INZAGE

Elke gebruiker of bezoeker die zijn identiteit aantoon heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te kijken en een afschrift te verkrijgen van deze persoonsgegevens. Elke gebruiker of bezoeker die zijn identiteit aantoont, heeft tevens het recht om bepaalde gegevens betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens in te zien, met name de doeleinden van deze verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van bestemmelingen aan wie deze persoonsgegevens worden doorgegeven en de periode van bewaring van deze persoonsgegevens.

7.3. RECHT OP RECTIFICATIE

De gebruiker of bezoeker heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te doen verbeteren of aanvullen door dit te melden via het contactformulier.

7.4. RECHT OP GEGEVENSWISSING

De gebruiker of bezoeker heeft het recht om binnen een redelijke termijn de persoonsgegevens die hem aangaan te doen wissen, voor zover en in de mate dat: 

a) De persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of op een andere manier werden verwerkt; 

b) Er geen juridische grondslag meer bestaat voor de verwerking; 

c) De gebruiker of de bezoeker bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen gerechtvaardigde dwingende redenen bestaat voor de verwerking door REVATECH; 

d) De persoonsgegevens op een onrechtmatige manier werden verwerkt; of  

e) De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van REVATECH.

Na uitvoering van een verzoek tot gegevenswissing zal REVATECH een bevestigingsbericht sturen naar de betrokkene. Bij gedeeltelijke gegevenswissing zal REVATECH uitleggen waarom niet volledig kon worden voldaan aan de vraag.

7.5. RECHT OP BEPERKTE VERWERKING

De gebruiker of bezoeker heeft het recht om van REVATECH de beperkte verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen voor zover, en in de mate dat, een van de volgende voorwaarden van toepassing is: 

a) De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de gebruiker of bezoeker betwist, gedurende een periode die REVATECH in staat stelt om de juistheid van de gegevens te controleren; 

b) De verwerking is onrechtmatig en de gebruiker of bezoeker verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik van de gegevens; 

c) REVATECH heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden maar de gebruiker of bezoeker heeft ze nodig voor de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering; 

d) De gebruiker of bezoeker heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van REVATECH zwaarder wegen dan die van de gebruiker of bezoeker.

Bij een beperkte verwerking van de persoonsgegevens, mag REVATECH de gegevens nog altijd opslaan.

7.6. RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

Voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, die door de gebruiker of bezoeker zelf zijn versterkt en die worden verwerkt via geautomatiseerde procedés, heeft de gebruiker of bezoeker het recht om deze gegevens van REVATECH te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om deze gegevens over te dragen aan een gelijkaardige leverancier of ze rechtstreeks te doen doorgeven indien dat technisch mogelijk is.

8. SCHADE

REVATECH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd toegebracht tijdens de verwerking of tijdens het gebruik van de website, zoals verlies of beschadiging van gegevens, identiteitsdiefstal, gegevensdiefstal, virussen of trojan horses, SQL-injecties of elke andere aanval op informaticasystemen of online cloudportalen, in de mate dat REVATECH kan aantonen dat ze in geen geval verantwoordelijk is voor de schadelijke gebeurtenis.