SECTOREN

De activiteiten van REVATECH richten zich tot tal van overheids- en privésectoren.

INDUSTRIE

De industrie vormt de grootste klantengroep van REVATECH. Ze omvat alle industriële sectoren die industriële afvalstoffen produceren, d.w.z. praktisch alle industrieën die actief zijn in zowel de productie als de dienstverlening en de logistieke en distributiecentra.

INZAMEL- EN TRANSPORTBEDRIJVEN

Inzamelbedrijven vormen vanwege hun activiteit de tweede grootste klantengroep van REVATECH.

OVERHEIDS- EN DAARMEE GELIJKGESTELDE INSTANTIES

Overheids- en privé-instanties zijn inzamelcentra, maar ook overheids- en privépartners die actief zijn in het domein van de inzameling en behandeling van afvalstoffen, met name door verbranding.

INTERCOMMUNALES

Het betreft vooral intercommunales die actief zijn in het domein van de verbranding van huishoudelijk afval, maar ook in het ruimen van kolken en in warmtekrachtkoppelingscentrales.

CIVIELE BESCHERMING

REVATECH is een dienstverlenend bedrijf dat op vraag van de civiele bescherming kan helpen in bepaalde noodsituaties (vervuiling van waterlopen, lekkende stookolieketels, brand…).

MILIEUPOLITIE

In dringende situaties kan REVATECH door de milieupolitie worden opgedragen om afvalstoffen te aanvaarden die een ernstig gevaar vormen voor mens en milieu.